Reklmačná rada

Reklamačný poriadok.

 

Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu

Zákazník (spotrebiteľ) má právo tovaru nakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu do 14 dní od doručenia tovaru nárok na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či inak znehodnotený a ani nesmie niesť žiadne známky jeho používania. Tovar musí byť zabalený v originálnom balení (vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie) a odoslaný najneskôr 14. deň od dátumu doručenia zákazníkovi na adresu prevádzkovateľa. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslaná čiastka (najneskôr do 30 dní) zodpovedajúca plnej kúpnej cene na ním udané číslo bankového účtu, prípadne v hotovosti poštovou zloženkou, či inak na základe vzájomnej dohody. Predávajúci má právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru (napr. v prípade nutných nákladov plynúcich z vrátenia znehodnoteného tovaru).

Záruky a reklamácie

Reklamačný poriadok

Snahou spoločnosti MOTO-PNEU.cz s.r.o. je trvalé uspokojovanie požiadaviek zákazníka v oblasti poskytovaných služieb a jej predávaného sortimentu tovaru. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti spoločnosti je aj tento reklamačný poriadok, ktorý objasňuje, s plným rešpektom k prostriedkom vynaloženým zákazníkom za poskytnuté služby a na kúpu požadovaného tovaru, v súlade s platnými právnymi normami spôsob riešenia prípadných reklamácií poskytnutých služieb alebo predaného tovaru. Cieľom spoločnosti je riešiť reklamácie takým spôsobom, aby zákazníkovi nebolo nikdy odopierané jeho právo. Uplatnené reklamácie posudzuje spoločnosť MOTO-PNEU.cz s.r.o. v spolupráci s jednotlivými výrobcami alebo ich zástupcami v celej Európskej Únii. Záručné lehoty Spoločnosť MOTO-PNEU.cz s.r.o. poskytuje záruku na predaný tovar nasledovne: 1. o pre fyzické osoby 24 mesiacov od dátumu predaja na dodané nové pneumatiky a protektory (min. záručná doba stanovená zákonom) a ostatný tovar okrem batérií o pre podnikateľov (nákup na IČ) 12 mesiacov od dátumu predaja na dodané nové pneumatiky a protektory a ostatný tovar okrem batérií 2. 12 mesiacov na vykonané opravy od dátumu vykonania odbornej opravy pneumatík 3. Záručná doba na batérie je 24 mesiacov (nevzťahuje sa na pokles kapacity, ktorá je spôsobená bežným užívaním). Na pokles kapacity je záručná doba 6 mesiacov. Záručná doba pneumatík je obmedzená prvou životnosťou výrobku, u pneumatík do 1,6 mm zostatkovej hĺbky dezénovej drážky, v súlade s platnou zákonnou normou.

Záruka

Záruka, ktorú spoločnosť zákazníkovi poskytuje počas záručnej lehoty sa vzťahuje na všetky výrobné a materiálové vady, ktoré sa z výrobku prejavili počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na závady výrobkov a poskytnutých služieb, ktoré sú prevádzkového charakteru a nemajú priamu súvislosť s technológiou výrobku, materiálovou závadnosťou alebo spôsobom používania služby. Ide o vznik závad v priamej súvislosti s takým spôsobom používania výrobku či poskytnutej služby, ktoré nie je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, ktoré prevádzku konkrétneho výrobku upravujú, alebo nie sú v súlade s návodmi na použitie tovaru. Rovnako sa záruka nevzťahuje na tovar, pri ktorom sú vykonané akékoľvek opravy, alebo v tomto prípade nie je možné výrobcom po vykonanej oprave garantovať 100% funkčnosť tovaru. Návody na použitie sú voľne dostupné v každom predajnom mieste. Záruka sa nevzťahuje taktiež na stupeň opotrebovania tovaru spôsobom jej používania. Pri tovare predávanom za zníženú cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena tovaru dohodnutá.

Uplatnenie reklamácie

Reklamácie sa uplatňujú na pobočke spoločnosti MOTO-PNEU.cz s.r.o., adresa: U Mlýna 1552, 684 01Slavkov u Brna. Spoločnosť odporúča zákazníkovi, z dôvodu minimalizácie možných dodatočných zmien na vykonanej službe či vade tovaru, uplatniť reklamáciu bezodkladne po zistenej vade na tovare či vykonanej službe. Týmto spôsobom zákazník prispeje k rýchlemu vybaveniu uplatnenej reklamácie.

Postup vybavenia reklamácie

Zákazník pri uplatnení reklamácie obdrží od spoločnosti MOTO-PNEU.cz. reklamačný dotazník, do ktorého predtlačených rubrík vyplní požadované údaje. Správnosť uvedených údajov potvrdzuje na určenom mieste reklamačného dotazníka svojim podpisom. Vyplnený reklamačný dotazník spoločne s kópiou nákupného dokladu a riadne očisteným predmetom reklamácie s viditeľným označením reklamovanej vady predloží zodpovednému pracovníkovi predajného miesta, alebo zašle na adresu spoločnosti MOTO-PNEU.cz s.r.o., U Mlýna 1552, Slavkov u Brna. Pracovník predajného miesta potom reklamáciu prevezme a na origináli reklamačného dotazníka potvrdí odtlačkom pečiatky, podpisom a dátumom prijatia výrobku do reklamačného konania, vydá reklamačný protokol (v prípade zaslania zašle emailom), pričom zákazníkovi oznámi, či reklamácia bude vybavená bezodkladne, alebo na rozhodnutie o vybavení reklamácie je nutné odborné posúdenie zástupcu výrobcu tovaru. Lehoty na vybavenie reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom u zákazníka, ktorý službu či tovar zakúpil ako nepodnikateľský subjekt, Obchodným zákonníkom u zákazníka, ktorý službu či tovar zakúpil ako subjekt podnikateľského charakteru. Reklamačné konanie je zahájené až dňom, kedy zákazník dodá úplnú vyššie požadovanú dokumentáciu a predmet reklamácie. Z dôvodu objektívneho zistenia vzniku závady berie zákazník na vedomie oprávnenosť spoločnosti MOTO-PNEU.cz s.r.o. reklamovaný výrobok rozobrať, rozrezať alebo iným deštruktívnym spôsobom sa dobrať vzniku závady. Reklamujúcemu zákazníkovi v tomto prípade nevzniká žiadny nárok pri zistení neoprávnenosti ním uplatnenej reklamácie.

Spôsob vybavenia reklamácie

Reklamáciou služby či chybného výrobku môže spoločnosť v súlade s vyššie uvedeným posúdiť ako reklamáciu oprávnenú, v prípade, že závada má priamu súvislosť s technológiou vykonania služby alebo technológiou výroby tovaru či materiálovou závadnosťou, alebo ako reklamáciu neoprávnenú, pokiaľ sa jedná o vadu, ktorá je priamym dôsledkom nedodržiavania všeobecne platných zásad pre používanie výrobku, mechanické poškodenie výrobku v súvislosti s jeho prevádzkovaním či iných okolností nezlučiteľných so spôsobom technológie výroby alebo služby.

U reklamácií vád tovaru či služieb, ktoré sú posúdené ako oprávnené prislúcha reklamujúcemu zákazníkovi náhrada.

Pri reklamáciách posúdených ako neoprávnené nevzniká zákazníkovi žiadny nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s reklamáciou. Predmet neuznanej reklamácie bude po dobu 30 dní od oznámenia výsledku reklamačného konania zákazníkovi uložený v spoločnosti, kde môže byť po predchádzajúcom oznámení vyzdvihnutý reklamujúcim. Po uplynutí tejto doby sa má za to, že reklamujúci nemá záujem o odobratie predmetu neuznanej reklamácie a reklamovaný výrobok bude odovzdaný na ekologickú likvidáciu. Náhrady V prípade kladného vybavenia uplatnenia reklamácie má zákazník právo na tieto

náhrady:

1. Zákazník, ktorý tovar zakúpil ako nepodnikateľský subjekt, má nárok o Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, na bezplatné, včasné a riadne odstránenie tejto vady o Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe 24 mesiacov, na výmenu tovaru za nový alebo na vrátenie čiastky, ktorú za zakúpený tovar zaplatil.

2. Zákazník, ktorý tovar zakúpil ako podnikateľský subjekt, má nárok o Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, na bezplatné, včasné a riadne jej odstránenie o Ak ide o vadu pneumatík, ktorú nemožno odstrániť, pri uplatnení reklamácie tovaru v zákonnej záručnej dobe na vrátenie pomernej čiastky vo výške, ktorá zodpovedá percentuálnemu vyjadreniu pomeru skutočnej zvyškovej hĺbky dezénovej drážky poníženej o zákonom stanovenú min. 1,6 mm dezénovej drážky k hĺbke dezénovej drážky nového výrobku zníženej o zákonom stanovenú minimálnu hĺbku dezénovej drážky. o Ak ide o vadu ostatného tovaru (okrem pneumatík), ktorú nemožno odstrániť, pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe (12) 24 mesiacov, na výmenu tovaru za nový alebo na vrátenie sumy, ktorú za zakúpený tovar zaplatil.

Reklamačný poriadok spoločnosti MOTO-PNEU.cz s.r.o. sa riadi českým právnym poriadkom a spoločnosť výslovne prehlasuje, že s ním nesmie byť v rozpore. Pokiaľ by takáto skutočnosť výnimočne nastala, vždy platí vyššia právna norma. Tieto záručné a reklamačné podmienky sú platné odo dňa vydania a nahrádzajú predchádzajúce vydania.

Adresa na zasielanie reklamačných opráv

MOTO-PNEU.cz s.r.o. Ui Mlyna 1552

684 01

Slavkov u Brna

Kontaktné údaje predaj@moto-pneu.cz, mob +420602251800