NepřehlédnětePouze pneuservis Slavkov u Brna - dovolená 17.-27.6.2024, provoz e-shopu (expedice objednávek) a výdej pneumatik NENÍ PŘERUŠEN

Obchodní podmínky

Nákupný poriadok :
 
SOM PLÁTCA DPH
 
objednávka :
 
Po vykonaní objednávky Vám bude odoslané Emailom potvrdenie o jej prijatí . V prípade , že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti okamžite nás skontaktujte Emailom alebo telefonicky na tel č +420602251800 . Následne , po vybavení objednávky a odoslaní zásielky , alebo pripraveného tovaru k nákupu v našej prevádzke , je zaslaný zákazníkovi záväzné potvrdenie na kontaktné Email uvedený v registrácii o tejto skutočnosti
 
 
 
Termín expedície tovaru :
 
Uvádzané termíny vychádzajú z informácií skladových zásobách niekoľkých skladov a ďalej z informácií poskytovaných dodávateľmi , dovozcovia a výrobcovia a preto termíny nie sú záväzné , ale iba predpokladané .
 
Termín dodania Vám zašleme po obdržaní objednávky v potvrdení objednávky , popr . na dotaz .
 
 
 
OBCHODNÉ PODMIENKY
 
obchodné spoločnosti MOTO-PNEU.cz s.r.o. prevádzkovateľa internetového obchodu www.pneu-moto.sk pre predaj tovaru prostredníctvom on - line obchodu na internetovej adrese www.pneu-moto.sk.
 
ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
1.1 . Tieto obchodné podmienky ( ďalej len " obchodné podmienky " ) obchodnej spoločnosti MOTO-PNEU.cz s.r.o. se sídlem Slovanská, č. p. 1562, 684 01 Slavkov u Brna, identifikační číslo: 29194300, DIČ: CZ29194300, Spisová značka C 64682 vedená u Krajského soudu v Brně, ( ďalej len " predávajúci " ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len " kúpna zmluva " ) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ( ďalej len " kupujúci " ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.pneu-moto.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len " webové rozhranie obchodu " ) .
 
1.2 . Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.moto - pneu.cz ( ďalej len " webová stránka " ) a ďalšie súvisiace právne vzťahy . Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba , ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho , koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti .
 
1.3 . Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve . Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok .
 
1.4 . Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy . Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku . Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku .
 
1.5 . Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať . Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok .
 
UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 
1.6 . Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania . Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru ( ďalej len " užívateľský účet " ) . V prípade , že to webové rozhranie obchodu umožňuje , môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu .
 
1.7 . Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje . Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať . Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne .
 
1.8 . Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom . Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie , že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho .
 
1.9 . Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám .
 
1.10 . Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet , a to najmä v prípade , keď kupujúci svoj ​​užívateľský účet dlhšie ako 365 dní nevyužíva , či v prípade , keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy ( vrátane obchodných podmienok ) .
 
1.11 . Kupujúci berie na vedomie , že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite , a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho , popr . nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb .
 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
1.12 . Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj , a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru . Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov . Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu , kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu . Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok . Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru .
 
1.13 . Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky .
 
1.14 . Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :
 
1.14.1 . objednávanom tovaru ( objednávaný tovar " vloží " kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu ) ,
 
1.14.2 . spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru , údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 
1.14.3 . informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako " objednávka " ) .
 
1.15 . Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje , ktoré do objednávky kupujúci vložil , a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky . Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " Odoslať objednávku " . Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne . Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke ( ďalej len " elektronická adresa kupujúceho " ) .
 
1.16 . Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne ​​alebo telefonicky ) .
 
1.17 . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamžikom odoslania objednávky a následným potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu , ktorú kupujúci uviedol .
 
1.18 . Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu , a to najmä s osobami , ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu alebo ak podmienky objednávky nie sú splniteľné .
 
1.19 . Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy . Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie , náklady na telefónne hovory ) si hradí kupujúci sám .
 
1.19.1 . Kupujúcemu nevzniká právne vymáhateľný nárok na darček , ktorý je dodávaný k vybraným produktom . Darčeky sú dodávané po dobu akcie alebo do vyčerpania zásob , pokiaľ nie je určené inak .
 
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 
1.20 . Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :
 
v hotovosti v prevádzke predávajúceho ;
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke ;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho ;
1.21 . Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške . Ak nie je uvedené výslovne inak , rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru .
 
1.22 . V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru . V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy .
 
1.23 . V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby . V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho .
 
1.24 . Predávajúci je oprávnený , najmä v prípade , že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky , požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu .
 
1.25 . Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .
 
1.26 . Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty . Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu v tlačenej forme a zašle spolu s objednaným tovarom .
 
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
1.27 . Kupujúci berie na vedomie , že podľa ustanovenia § 53 ods 8 zákona č 40 / 1964 Zb . , Občiansky zákonník , v znení neskorších predpisov ( ďalej len " Občiansky zákonník " ) , nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho , ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu alebo zastaraniu , od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov , ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal , a od kúpnej zmluvy na dodávku novín , periodík a časopisov .
 
1.28 . Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 1.27 alebo o iný prípad , keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť , má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich ( 14 ) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich ( 14 ) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho .
 
1.31 . V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu do desiatich ( 10 ) pracovných dní od fyzického vrátenia tovaru . Najneskôr však do štrnástich ( 14 ) dní od doručenia odstúpenia kúpnej zmluvy a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcemu . Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu skôr , ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže , že tovar odoslal . Náklady spojené s vrátením tovaru nesie plne kupujúci . Náklady spojené s dodaním tovaru vráti predávajúci spoločne s kúpnou cenou . Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru , ktorý predávajúci ponúka , vráti predávajúci čiastku zodpovedajúcu najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru , ktorý predávajúci ponúka .
 
1.32 . Kupujúci berie na vedomie , že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .
 
1.33 . Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť . V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim .
 
1.34 . Je-li spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček , je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou , že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom , stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček .
 
PREPRAVA A DODANIE TOVARU
 
1.35 . Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci , ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak . V prípade , že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho , nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy .
 
1.36 . Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke , je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní . Neprevezme kupujúci tovar pri dodaní , je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 190 Sk (slovom : stodevadesát korún slovenských ) , alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť .
 
1.37 . V prípade , že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom , ako bolo uvedené v objednávke , je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru , resp . náklady spojené s iným spôsobom doručenia .
 
1.38 . Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi . V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať . Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje , že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený .
 
1.39 . Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho , ak sú predávajúcim vydané.
 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY , ZÁRUKA
 
1.40 . Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady , vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho , sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( najmä ustanovením § 612 a nasl . Občianskeho zákonníka ) .
 
1.41 . Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to , že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou , najmä , že je bez vád . Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie , že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované , predávajúcim , výrobcom alebo jeho zástupcom popisované , alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané , prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu , ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .
 
1.42 . V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len " rozpor s kúpnou zmluvou " ) , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil . Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví v priebehu šiestich ( 6 ) mesiacov odo dňa prevzatia veci , sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí , ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak .
 
1.43 . Ak nejde o veci , ktoré sa rýchlo kazia , alebo o použité veci , zodpovedá predávajúci za vady , ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka ) .
 
1.44 . Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady , vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho , uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky . Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih , kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar .
 
1.45 . Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho .
 
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 
1.46 . Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru .
 
1.47 . Kupujúci berie na vedomie , že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu ( vrátane fotografií ponúkaného tovaru ) sú chránené autorským právom . Kupujúci sa zaväzuje , že nebude vykonávať žiadnu činnosť , ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu .
 
1.48 . Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy , programové vybavenie alebo iné postupy , ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu . Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu , ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením .
 
1.49 . Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 53a ods 1 Občianskeho zákonníka .
 
1.50 . Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením .
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE
 
1.51 . Ochrana osobných údajov kupujúceho , ktorý je fyzickou osobou , je poskytovaná zákonom č 101/2000 Zb . , O ochrane osobných údajov , v znení neskorších predpisov .
 
1.52 . Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov : meno a priezvisko , adresa bydliska , identifikačné číslo , daňové identifikačné číslo , adresa elektronickej pošty , telefónne číslo ( ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje " ) .
 
1.53 . Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim , a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy , pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu .
 
1.54 . Kupujúci berie na vedomie , že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácii , vo svojom užívateľskom účte , pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu ) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch .
 
1.55 . Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu , ako spracovateľa . Okrem osôb prepravujúcich tovar a spracovávajúcich platby nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám .
 
1.56 . Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú . Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom .
 
1.57 . Kupujúci potvrdzuje , že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom , že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov .
 
1.58 . V prípade , že by sa kupujúci domnieval , že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov , ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom , najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môže :
 
1.58.1 . požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie ,
 
1.58.2 . požadovať , aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav . Najmä sa môže jednať o blokovanie , vykonanie opravy , doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov . Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou , predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav . Nevyhovie Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti , má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov . Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo .
 
1.59 . Požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov , je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať . Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie .
 
ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES
 
1.60 . Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom , službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho .
 
1.61 . Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv cookies na jeho počítač . V prípade , že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť , bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv cookies na počítač kupujúceho , môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať .
 
DORUČOVANIE
 
1.62 . Ak nebude dohodnuté inak , všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne ​​, a to elektronickou poštou , osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb ( podľa výberu odosielateľa ) . Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte .
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1.63 . Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi slovenským právom . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov .
 
1.64 . Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad .
 
1.65 . Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane , namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie , ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu .
 
1.66 . Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná .
 
V Brne dňa 1. 11. 2013
 
 
 
, K )  negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu . Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu , ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením .
 
 
 
1.49 . Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 53a ods 1 Občianskeho zákonníka .
 
1.50 . Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením .
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE
 
1.51 . Ochrana osobných údajov kupujúceho , ktorý je fyzickou osobou , je poskytovaná zákonom č 101/2000 Zb . , O ochrane osobných údajov , v znení neskorších predpisov .
 
1.52 . Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov : meno a priezvisko , adresa bydliska , identifikačné číslo , daňové identifikačné číslo , adresa elektronickej pošty , telefónne číslo ( ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje " ) .
 
1.53 . Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim , a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy , pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu .
 
1.54 . Kupujúci berie na vedomie , že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácii , vo svojom užívateľskom účte , pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu ) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch .
 
1.55 . Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu , ako spracovateľa . Okrem osôb prepravujúcich tovar a spracovávajúcich platby nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám .
 
1.56 . Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú . Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom .
 
1.57 . Kupujúci potvrdzuje , že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom , že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov .
 
1.58 . V prípade , že by sa kupujúci domnieval , že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov , ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom , najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môže :
 
1.58.1 . požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie ,
 
1.58.2 . požadovať , aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav . Najmä sa môže jednať o blokovanie , vykonanie opravy , doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov . Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou , predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav . Nevyhovie Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti , má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov . Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo .
 
1.59 . Požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov , je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať . Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie .
 
ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES
 
1.60 . Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom , službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho .
 
1.61 . Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv cookies na jeho počítač . V prípade , že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť , bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv cookies na počítač kupujúceho , môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať .
 
DORUČOVANIE
 
1.62 . Ak nebude dohodnuté inak , všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne ​​, a to elektronickou poštou , osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb ( podľa výberu odosielateľa ) . Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte .
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1.63 . Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi slovenským právom . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov .
 
1.64 . Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad .
 
1.65 . Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane , namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie , ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu .
 
1.66 . Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná .
 
V Slavkove u Brna dňa 1. 11. 2013